Conversation Between faux and jiangalone

2 Visitor Messages

 1. Sau ??t hàng ??u tiên (ngày 21/4) ???c phát hành cho nh?ng th? tr??ng Hàn Qu?c, M?, Trung Qu?c v?i m?c giá 750 USD (kho?ng 17 tri?u ??ng) dành cho Galaxy S8, và giá 850 USD
  banh rang
  thanh rang
  (19,3 tri?u ??ng) cho Galaxy S8+. B? ?ôi smartphone này s? c?p b?n th? tr??ng Vi?t Nam trong ngày mai v?i giá bán l?n l??t là 18,49 tri?u ??ng ??i v?i Galaxy S8 và 20,49 tri?u ??ng dành cho Galaxy S8+.
 2. Yamaha WR250R ??t 9/10 ?i?m trong thang BFR, có giá bán chát h?n 6.699 USD,
  xe dap the thao
  xe dap tre em
  xe dap nhap khau
  mang ??ng c? t??ng ???ng ??i th? Honda CRF250L.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2